​​Kampanj till att skydda kolistin för mänskligt bruk i Europa

 Deutsch    Ελληνικά    English    Español   Français    Italiano

On 15 February 2022, HCWH Europe shared the letter signed by 150 health professionals and 18 supporting health professionals and animal welfare groups calling for colistin to be reserved for human medicine only, effectively banning its use in EU food production and imports.

This petition is now closed.

Den nya EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel träder i kraft i januari 2022 och introducerar nya regler för veterinärmedicinska läkemedel för att bättre hantera antimikrobiell resistens (AMR). Som en del av denna förordning kommer Europeiska kommissionen att ta fram en lista över antimikrobiella ämnen som ska förbjudas i livsmedelsproduktion. Detta förbud kommer även att gälla importerade livsmedel, vilket skapar en viktig internationell standard.

Det är avgörande att kolistin finns på denna lista för att skydda denna livsviktiga medicin i kampen mot AMR.

Skriv under denna namninsamling tillsammans med andra europeiska hälso- och sjukvårdspersonal för att stoppa spridningen av AMR och uppmana Europeiska kommissionen att förbjuda kolistin i EU:s livsmedelsproduktion och köttimport.

Din signatur och texten nedan kommer att delas med Europeiska kommissionen innan den slutliga listan över antimikrobiella medel som är reserverade för människors hälsa publiceras (troligtvis sent 2021).


I sin One Health Action Plan Against AMR åtog sig Europeiska kommissionen att minska uppkomsten och spridningen av AMR och att öka utvecklingen och tillgängligheten av nya effektiva antimikrobiella medel.

Med tanke på att den främsta orsaken till AMR är antimikrobiell användning, kommer en minskning av onödig användning av antimikrobiella medel att vara avgörande för att uppnå detta mål. Detta inkluderar antimikrobiella medel som används i livsmedelsproducerande djur.

Bara under 2018 användes 6 431 ton antimikrobiella medel i livsmedelsproduktion i Europa. 14 % av dessa läkemedel var antimikrobiella medel som är med på WHO:s lista över kritiskt viktiga antimikrobiella medel - det vill säga antimikrobiella medel som är avgörande för människors hälsa och kan användas som ”sista utväg” när alla andra sorter har visat sig verkningslösa. När denna antibiotika inte längre är effektiv kan vissa infektioner vara omöjliga att behandla. Överanvändning och missbruk av antibiotika i jordbruket är förknippat med ett växande antal resistenta bakterier som kan spridas till människor genom direktkontakt med djur på gårdar, bearbetning, transport eller hantering av matdjur och livsmedel samt genom miljön.

Kolistin är en antimikrobiella medel som används inom jordbruket som också ses som klassas som en ”sista utväg” antibiotika. På grund av dess toxicitet har användningen av kolitsin i människors hälsa varit begränsad men används nu ofta som ”sista utväg” antibiotika för att behandla infektioner orsakade av gramnegativa bakterier som är resistenta mot karbapenemer. Det används särskilt för att behandla lungbakteriella infektioner hos patienter med cystisk fibros.

Trots dess betydelse för människors hälsa används kolistin fortfarande inom veterinärmedicin över hela Europa. 2018 stod kolistin för 3,3 % av den totala försäljningen av antimikrobiella medel för livsmedelsproducerande djur i Europa.

Kolistin används särskilt till grisar, som vanligtvis avvänjs tidigt från sina mödrar för ökad lönsamhet. Detta kan leda till att smågrisar utvecklar neonatal diarré, som ofta behandlas med antibiotika. Alternativa förebyggande och behandlingsåtgärder, såsom senare avvänjning, skulle minska behovet av antimikrobiella medel.

Kolistinresistenta bakterier sprider sig över världen. I EU är situationen särskilt oroande i sydeuropa där ökande karbapenemresistens har fått läkare att börja använda kolistin oftare för att behandla bakterier som är resistenta mot dessa antibiotika. På ett grekiskt sjukhus ökade andelen kolistinresistens från 0 % år 2007 till 8,1 % år 2008 och till 24,3 %  år 2009. På samma sätt har det i Italien skett en ökning av kolistinresistens hos K. Pneumoniae-bakterier, från 1-2 % år 2006 till 33 % år 2009.

Mot bakgrund av kolistins avgörande betydelse uppmanar vi Europeiska kommissionen att ta med kolistin i listan över antimikrobiella medel som är reserverade för människors hälsa. Vi måste #SkyddaKolistin (#SafeguardColistin) och se till att denna kritiskt viktiga antimikrobiella inte används för att upprätthålla dåliga skötselmetoder.